„F.H.U. Salmar” Monitoring wizyjny
"Monitoring wizyjny"

Administratorem systemu monitoringu wizyjnego zainstalowanego na terenie Prywatnej Giełdy w Miedzianej Górze jest F.h.u. Salmar
z siedzibą w Ćmińsk, ul. Wykień 66.

Monitoring stosowany jest – z zachowaniem prywatności i godności osób – w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie obiektu; podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora w postaci ochrony mienia i zapewnienia bezpieczeństwa na terenie obiektu.

Nagrania mogą być udostępniane przez F.h.u.Salmar publicznie na portalach społecznościowych lub innych stronach w celu promowania wizenunku firmy, informacyjnej lub w formie reklamowej.

Dostęp do danych osób zarejestrowanych przez system monitoringu będzie ograniczony tylko do uprawnionych pracowników F.h.u. Salmar oraz podmiotu świadczącego usługi ochrony osób i mienia na terenie obiektu.

Nagrania z monitoringu mogą zostać udostępnione na wezwanie sądu lub innemu uprawnionemu organowi w związku z prowadzonym postępowaniem.

Nagrania z monitoringu podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy, przy czym termin ten może ulec przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania, jeżeli administrator powzią wiadomość, że nagrania obrazu stanowią dowód lub mogą stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie odręnych przepisów.

Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych.

Nagrania z monitoringu nie będzie przetwarzane w sposób zautomatyzowany, tj. bez ingerencji człowieka, w tym profilowane.F.H.U.Salmar Jakość powietrza Miedziana Góra F.H.U.Salmar Czujnik Smogu Giełda Miedziana Góra

Sprawdź Jakość Powietrza na Giełdzie w Miedzianej Górze. Więcej o Czujniku Smogu